E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Här följer en sammanfattning om klimatfrågorna


Följande punkter håller jag för helt säkra eller mycket sannolika: 1. Koldioxid är inte en luftförorening. Det är en absolut nödvändig beståndsdel av atmosfären. Jorden skulle sakna högre liv utan denna beståndsdel.

 2. Växthuseffekten, i betydelsen atmosfärens värmande effekt, är en positiv effekt. Vi vill inte att den ska försvinna. Utan denna skulle inget liv kunna finnas på jordytan. Fast egentligen har denna effekt ingenting att göra med hur ett växthus fungerar.

 3. Den övervagande delen av atmosfärens värmande växthuseffekt kommer från vatten, i form av vattenånga och moln. Förmodligen står dessa för cirka 90 % av den totala effekten. Resten bidrar andra växthusgaser med, till exemepl koldioxid.

 4. Klimatförändringar har förekommit sedan jorden fick en atmosfär, vilket antagligen inträffade för nästan fyra miljarder år sedan.

 5. Koldioxid har bara ett mindre inflytande på klimatet. De faktorer som har mest inflytande är solstrålning, jordens reflektionsförmåga, moln, partiklar och vattenånga, som alla varierar utan mänskligt inflytande. Allt utom solstrålning kan dessutom variera med mänskligt inflytande. Moln påverkas sannolikt också indirekt av solvinden och solens magnetfält, genom deras inverkan på den kosmiska strålning som når solsystemet och jordens atmosfär.

 6. Jordytan har blivit varmare sedan 1800-talets mitt, men hur mycket varmare är osäkert. Olika metoder kommer nämligen till olika resultat. För tiden efter 1979 finns till exempel en rad beräkningar med värden på trenden mellan 0 och nästan 2 grader per århundrande. Ja, just det, noll finns med som en möjlighet, vilket innebär att världen kanske inte har blivit varmare sedan 1979.

 7. Koldioxidhalten i atmosfären har stigit sedan 1800-talets mitt. Det är däremot inte säkert hur mycket den har stigit. Föreställningen att halten dessförinnan var i stort sett konstant under årtusenden är sannolikt fel.

 8. Klimatmodeller är alltför bristfälliga för att kunna användas för att dra några säkra slutsatser om vare sig det förflutna eller framtiden. Bland annat saknar de en rad av de faktorer som faktiskt påverkar klimatet. Därmed tvingas de försöka förklara förflutna klimatförändringar med de faktorer som faktiskt finns med. Dessa förklarande faktorer blir då framför allt människans utsläpp av växthusgaser och partiklar.

 9. Slutsatsen att människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, är huvudorsaken till den globala uppvärmningen beror på bristerna i klimatmodellerna och inte på att verkligheten fungerar så. Det finns inga som helt riktiga bevis för att dessa utsläpp (ännu) har orsakat någon märkbar uppvärmning. Klimatmodellerna överskattar med stor sannolikhet koldioxidens inflytande på klimatet.

 10. Mänskligheten kan påverka det globala klimatet på många andra sätt än via växthusgaser och har sannolikt gjort det också. Vi kan ändra jordytans reflektionsförmåga genom att till exempel odla upp markn, hugga ner skogar och bygga hus och vägar. Våra utsläpp av partiklar, aerosoler, kan hjälpa moln att bildas och själva skymma solen. Eller tvärtom, så kan partiklarna vara svarta, hjälpa till att absorbera solljus och därmed värma atmosfären. Nästan inga av dessa faktorer finns med i klimatmodellerna.

 11. Slutsatsen att människan bär skulden till en stor del av den globala uppvärmningen kan mycket väl vara rätt, men växthusgaser har då sannolikt inget eller nästan inget med saken att göra. Dessutom gör de sätt som globala yttemperaturförändringar beräknas på, att lokala mänskliga aktiviteter mycket väl kan komma med i beräkningarna och ge en falsk temperaturökning. Med falsk menar jag då att den beror på lokala förändringar i närheten av termometrarna och inte på verkliga klimatförändringar. Människans aktiviteter kan därmed ha gett ett intryck av att den globala uppvärmningen är snabbare än den verkligen är.

 12. Eftersom klimatmodeller nästan helt säkert överskattar klimatpåverkan från koldioxid, överskattar de nästan helt säkert också framtida klimatförändringar.

 13. Påståendena om att vädret blir värre och värre, stormarna fler och intensivare, översvämningarna fler och värre, etcetera, saknar stöd i väderstatistik. Det är också synnerligen tveksamt att några större förändringar kommer att inträffa i framtiden.

 14. Havsytan har generellt stigit i flera tusen år, sedan den senaste istidens slut. Detta kommer att fortsätta också i framtiden, oavsett om människan släpper ut växthusgaser eller inte.

Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.