E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

IPCC:s rapporter är fulla av fel!

Texten längre ned på sidan skrev jag i maj 2008. Med tanke på vad som hände i början av 2010, är det lämpligt att lägga till några rader om IPCC:s rapporter. Den rapportomgång, nämnd här nedanför, som presenterades 2007 har visat sig innehålla många fel. Det handlar i samtliga fall om fel som gör att klimatproblement överdrivs. IPCC:s anhängare försöker hävda att det rör sig om få och obetydliga fel. De är naturligtvis inte obetydliga eftersom de alla går i samma riktning. De skapar en felaktig bild av hur allvarliga klimatförändringarna är.

De fel som har hittats (hittills):

Himalayas glaciärer påstods vara borta till 2035, vilket är åtminstone 300 år tidigare än data tyder på. Av Nedeländernas yta ligger 26 % under havsnivå, inte 55 % som IPCC:s rapport påstår. Den felaktiga uppgiften kom dock ursprungligen från Nederländska myndigheter!

Amazonas djungler allt mer drabbade av torka, säger rapporten, liksom att Afrikas jordbruk kan ge 50 % mindre skördar år 2020 på grund av klimatförändringar. Bägge påståendena saknar vetenskaplig grund.

Enligt en preliminär version av en vetenskaplig artikel, så har skadorna av väderrelaterade naturkatastrofer blivit fler. Det skulle ha varit sensationellt om det hade stämt, eftersom tidigare undersökningar inte har hittat något sådant. Visserligen har kostnaderna för sådana naturkatastrofer ökat, men det beror på att allt fler människor bor i drabbade områden och blir allt rikare. Någon ökning av naturkatastroferna i sig har inte skett. Det var också vad den nämnda vetenskapliga artikeln kom fram till, när den väl publicerades. Vid det laget hade den preliminära versionen, med sin felaktiga slutsats, blivit nämnd i IPCC:s rapport.

Trots att det finns en signifikant trend mot ökande havsis i Antarktis, hävdar IPCC:s rapport att det inte finns någon trend.

Alla dessa fel, utom det sistnämnda som kanske är ett önsketänkande, beror på att författare till olika avsnitt i IPCC:s rapporter har använt såkallad grå litteratur. Det är en benämning på skrifter som inte är förhandsgranskade (peer-viewed) vetenskapliga artiklar. Det finns inget strikt förbud mot att använda grå litteratur, men den bör användas med stor försiktighet, vilket tydligen inte har varit fallet här.

IPCC:s anhängare har tidigare försökt ge sken av att rapporterna bara förlitar sig på vetenskapliga artiklar. Den bilden var alltså inte korrekt. En genomgång av den fjärde rapportomången, FAR, den som kom 2007, visar att ungefär 30 % av referenserna var just till grå litteratur. En genomgång av tredje rapportomgången, TAR, som kom fem år tidigare, visar liknande siffror. Mest förekom grå litteratur i rapporten från Arbetsgrupp 3, WG3, som har till uppgift att undersöka metoder att minska klimatförändringarna, genom att minska utsläppen av växthusgaser eller ta bort dem från atmosfären. Minst förekom grå litteratur i rapporten från Arbetsgrupp 1, WG1, som sysslar med fysiken bakom klimatsystemet och klimatförändringar.

WG3 har också i sin rapport en serie resonemang om kostnaderna för klimatförändringar respektive åtgärder för att minska framtida klimatförändringar. Dessa resonemang bygger på grå litteratur och kommer fram till att det inte är så dyrt att vidta åtgärderna. Detta har kritiserats av några ledande ekonomer, med till synes väl motiverade argument. Kanske borde detta också vara med på listan över fel ovan?

För övrigt har WG3 ett märkligt uppdrag. Det utgår ju från vad som absolut inte är bevisat, alltså att utsläpp av växthusgaser skulle leda till klimatförändringar som har negativa konsekvenser. Fanns några övertygande bevis om så verkligen är fallet, skulle antalet klimathotsskeptiker vara försvinnande litet.

Nåväl, här följer då min gamla text, som fortfarande ger en korrekt beskrivning, även om det sällan påstås numera att IPCC består av ett par tusen klimatexperter:

IPCC


Ofta har jag stött på påståendet att ”FN:s klimatpanel” består av ett par tusen klimatexperter. Detta är ett påstående som totalt saknar grund. Det är faktiskt obegripligt varför svenska massmedier gång på gång upprepar detta felaktiga påstående.

IPCC är förkortningen för Intergovernmental Panel on Climate Change. I svenska medier benämns IPCC ofta som FN:s klimatpanel, eller till och FN:s expertpanel (om klimat). IPCC grundades 1988 av två andra organisationer: FN;s Världsmeteorologiorganisation, WMO, och FN:s Miljöprogram, UNEP. WMO är inte en sammanslutning för världens meteorologer, utan ett samarbete mellan världens regeringar för att underlätta forskning om meteorologi och klimat samt att samla in och arkivera data om väder och klimat. Som framgår av det engelska namnet, är IPCC också ett samarbete mellan världens regeringar. Det är inte individer som är medlemmar i IPCC, utan stater. Det är alltså inte en sammanslutning för världens klimatforskare. Som framgår av det engelska namnet borde den snarare kallas klimatförändringspanel än klimatpanel. Den som påstår att denna panel består av tusentals klimatexperter har uppenbarligen aldrig besökt IPCC:s hemsida. IPCC består av, heller sköts åtminstone av, ungefär 50 personer, alla med administriva uppgifter. Det är möjligt att en eller flera av dessa byråkrater har en bakgrund som klimatforskare. Jag vet inte och tycker det skulle ta för lång tid att kontrollera dem alla. Ingen av dem är i alla fall något känt namn inom klimatforskningen. Så mycket tror jag mig veta om engagemang i internationella organisationer att jag kan påstå att det är osannolikt att någon av dem som arbetar i IPCC:s organisation kan ha särskilt mycket tid över för någon forskning.

Varifrån kommer då uppfattningen att IPCC består av tusentals klimatforskare, fast det inte är sant? Sant är att IPCC:s rapporter refererar till vetenskapliga artiklar som har skrivits av olika forskare och forskargrupper, och att det totala antalet forskare bakom dessa artiklar är flera tusen. Det betyder ju inte att alla dessa forskare faktiskt har varit involverade i IPCC:s arbete. De bedrev ju sin forskning och skrev sin artiklar utan IPCC:s medverkan och förmodligen utan någon som helst baktanke på att refereras i någon av IPCC:s rapporter. Sant är också att IPCC anlitar ett litet antal klimatexperter för att sammanställa rapporterna. Inte heller dessa experter ingår egentligen i IPCC. För att ta till en liknelse: Svenska regeringen anlitar ofta experter för att utreda olika frågor och skriva rapporter. Inte påstår någon väl för den sakens skull att dessa experter därmed ingår i regeringen?

IPCC sammanställer ungefär vart femte år ett antal rapporter som handlar om klimatförändringar, deras konsekvenser och om möjliga åtgärder. Dessa rapporter är tjocka alster på vanligen mer än tusen sidor. Mycket få personer i världen läser antagligen en enda av dem, vilket är synd eftersom det finns mycket intressant där. IPCC sammanställer också vad som kallas sammanfattningar för beslutsfattare. De utges för att vara sammanfattningar av de tjocka rapporterna. Många kunniga människor i världen anser dock att dessa sammanfattningar ger en mycket vinklad bild av vad som finns i rapporterna. Denna åsikt delas för övrigt av det engelska parlamentets överhus, som år 2006 gjorde en undersökning och skrev en rapport om IPCC:s arbete.

Ett par tusen personer världen över ställer upp och granskar olika delar av IPCC:s rapporter, och lämnar förslag på förändringar innan de slutliga versionerna fastställs. Inte heller dessa personer ingår egentligen i IPCC, förutom då indirekt genom att de är medborgare i stater som är medlemmar i IPCC. Inte heller är alla dessa personer klimatexperter. IPCC:s rapporter handlar ju bland annat också om ekonomiska prognoser för framtiden och möjliga förändringar av sjukdomar till följd av klimatförändringar. Dessutom behöver de olika kapitlens huvudförfattare inte alls bry sig om de kommenterar som kommer in. Det finns exempel på att till synes berättigad kritik har ignorerats.

I februari 2007 kom den senaste sammanfattningen för beslutsfattare av den senaste rapporten från IPCC angående klimatförändringar. I maj samma år utgavs själva rapporten. Det torde vara ganska unikt i världen att sammanfattningen kommer ut flera månader före det som ska sammanfattas.


Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.